Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/DARCO DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WTRYSKARKI DO PLASTYKU

29-10-2018

"DARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci wtryskarki do plastyku (1 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU FIRMY DARCO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0008/18.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe_5/1.4/DARCO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Oświadczenie o zobowiązaniu o zachowaniu poufności - Załącznik nr 3.