Przepisy prawne

Przepisy prawne regulujące stosowanie nasad kominowych

31-10-2011

Przepisy prawne regulujące stosowanie nasad kominowych:

1. PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

- pkt.3.3.2.3. Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

- pkt. 3.3.13. Wyloty przewodów należy wyprowadzać ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem. … W rejonie występowania silnych wiatrów, np. halnych, należy instalować na wylotach przewodów nasady kominowe. Na pozostałych terenach zaleca się instalowanie nasad kominowych przy usytuowaniu komina obok elementów  budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę).  

2. DZ.U. 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

§ 142.

1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu

2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską  Normą dla kominów murowanych.

3. Dopuszcza się wyprowadzenie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków określonych w §175.

§ 143.

1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przez odwróceniem ciągu , przy zachowaniu §146 ust. 1

2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1 należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego  położenie budynków i lokalne warunki topograficzne

3. Wymagania ust. 1 i 1 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzeniem odpływu spalin.

§146  

1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli z uwzględnieniem przepisów  §308.