powrót

Warunki handlowe

Poniżej przedstawione są warunki handlowe firmy DARCO.

Opis

I. Składanie zamówień:

 1. Za pośrednictwem sieci dystrybutorów lokalnych DARCO
 2. Elektronicznie na adres email: zamowienia@darco.com.pl 
 3. Telefonicznie (014) 680 90 90, 680 90 00 lub faxem 14 680 90 91, 14 680 90 01
 4. Listownie na adres: DARCO Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Metalowców 43.

Informacji na temat autoryzowanych montażystów i dystrybutorów wyrobów DARCO udziela dział handlowy firmy, znajdują się one również na stronie www.darco.com.pl w zakładce dystrybutorzy.


II. Informacje dla zamawiającego:

 1. Przy zamawianiu towaru prosimy posługiwać się symbolami i opisami wyrobów zawartymi w katalogach i cennikach DARCO, pomoże to uniknąć pomyłek i przyspieszy realizację zamówień.
 2. Większość oznaczeń katalogowych zawiera rodzaj materiału, z którego wykonany jest wyrób. Jeżeli wyrób ma być wykonany z materiału specjalnego nie ujętego w katalogu, proszę to zaznaczyć na zamówieniu.
 3. Przy zamówieniach nietypowych powinien być dołączony szkic (może być odręczny) zawierający istotne wymiary i cechy wyrobu. Zamówione wyroby nietypowe wykonane zgodnie z zamówieniem klienta muszą być odebrane i podlegają fakturowaniu.
 4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu kontaktowego potrzebnego do potwierdzenia realizacji zamówienia lub wyjaśnienia ewentualnych niejasności, szczególnie ważne jest to przy zamówieniach nietypowych.
 5. Zamówienia po wprowadzaniu do systemu informatycznego Darco są automatycznie potwierdzane na podany przez kontrahenta adres e-mail (adres ten jest przypisany do kontrahenta, wprowadza go dział handlowy Darco, nie musi on być zgodny z adresem email podanym na danym zamówieniu). Po otrzymaniu potwierdzenia należy się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne niezgodności.
 6. Darco udostępnia swoim klientom internetową platformę B2B, na której mogą oni na bieżąco monitorować status realizacji zamówień, historię faktur, płatności, reklamacji, mają także dostęp do szeregu informacji handlowych. Aby uzyskać dostęp do platformy należy skontaktować się z działem handlowym Darco.


III. Termin realizacji zamówień:

 1. Zamówienia na wyroby katalogowe realizowane są do 7 dni roboczych od daty zarejestrowania zamówienia.
 2. W przypadku braku towaru na magazynie, zamawiający będzie informowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
 3. W przypadku zamówień większych lub nietypowych termin realizacji będzie uzgadniany indywidualnie.
 4. Producent nie odpowiada za opóźnienia powstałe poza obszarem jego działania (np. wynikłe z działania firmy spedycyjnej).


IV. Dostawa:

 1. Zamówiony towar wysyłany jest firmą spedycyjną po możliwie najniższych kosztach.
 2. Zamawiający może uzgodnić wysyłkę za pomocą innej firmy spedycyjnej niż preferowana przez Producenta – o ile sam pokrywa koszty takiej wysyłki.
 3. Koszty dostawy uwzględniają koszt przygotowania do wysyłki i koszt opakowań bezzwrotnych (np. palet jednorazowych).
 4. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
 5. Przy zamówieniach o wartości netto na fakturze powyżej 2 000,00 zł koszty jednorazowej dostawy, do jednego miejsca w Polsce, pokrywa Producent. W tym przypadku przesyłka z zasady realizowana jest firmą spedycyjną wybraną przez Producenta.
 6. Niezależnie od wartości zamówienia, w przypadku zamówień wyrobów nietypowych lub wielkogabarytowych koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
 7. Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych zasad Zamawiający winien uzgadniać ze swoim opiekunem handlowym.

Szczegóły dotyczące kosztów dostawy oraz lista wyrobów wielkogabarytowych – znajdują się na portalu informacyjnym dla Klientów firmy  b2b.darco.com.pl


V. Należności:

 1. Należność za zamówiony towar zamawiający reguluje przedpłatą lub przy odbiorze (pobranie).
 2. Dla stałych odbiorców hurtowych bądź dystrybutorów warunki płatności oraz rabaty ustalane są na drodze indywidualnych negocjacji.
 3. Wszystkie zamówienia nietypowe wyceniane są indywidualnie.
 4. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT.
 5. Odroczone terminy płatności przyznawane są podmiotom gospodarczym na podstawie ustaleń z działem handlowym DARCO Sp. z o.o. (prosimy o przesłanie kopii wpisu do odpowiedniego rejestru, dokumentu NIP oraz Regon).


VI. Gwarancja:

 1. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi, w instrukcji obsługi.
 2. Do niektórych wyrobów dołączona jest pisemna gwarancja zapewniająca bezpłatne usunięcie usterek powstałych na skutek błędów produkcji lub ukrytych wad materiałowych.


Warunki gwarancji:

 1. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu w punkcie sprzedaży reklamowanego wyrobu wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
 2. W przypadku zakupu bezpośrednio u producenta, przekazanie wyrobu do naprawy gwarancyjnej zostanie dokonane na koszt producenta za pośrednictwem firmy spedycyjnej przez niego wskazanej, w tym celu konieczny jest kontakt z przedstawicielem producenta przed wysyłką towaru. Niezastosowanie się do niniejszego punktu uprawnia producenta do odmowy przyjęcia przesyłki.
 3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru na nowy jeżeli wyrób był dwukrotnie naprawiany i uległ uszkodzeniu po raz trzeci.
 4. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe z następujących przyczyn:
  • uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego transportu i montażu niezgodnego z instrukcją lub z przeznaczeniem wyrobu
  • uszkodzenia i zużycie części wywołane brakiem właściwej konserwacji
  • uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym
  • dokonanie przeróbek, napraw lub wymiany części we własnym zakresie poza zakładem produkcyjnym bez zgody producenta.
 5. Szczegółowe warunki gwarancji omówione są w karcie gwarancyjnej dołączonej do wyrobu.
 6. W sprawach nie omówionych w powyższych punktach i zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)